Wat leert mijn kind?

Coöperatief leren

Vanaf de instroomgroep t/m groep 8 zijn wij bezig met ‘coöperatief leren’.

Wat moeten we ons nu voorstellen bij coöperatief leren?
In een fijne klas heerst een vriendelijke en open sfeer, durven kinderen fouten te maken en worden kinderen die ‘anders’ zijn niet uitgelachen. In zo’n klas wordt met elkaar gewerkt, niet los van elkaar en niet in competitie met elkaar.

De gebruikelijke rolverdeling in de onderwijsleersituatie is dat de leerkracht onderwijst en de leerlingen leren. Maar het is een gegeven dat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

Kinderen kunnen vaak op een heel heldere manier iets aan elkaar uitleggen. Misschien komt dat, doordat ze net zelf het probleem onder de knie hebben en zich nog goed de positie van degene die het nog niet begrijpt, kunnen verplaatsen.
Coöperatief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met ‘echt’ bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden op elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Samenwerkend leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats verdient naast individuele en klassikale werkvormen. Het is een werkvorm die in alle groepen gehanteerd kan worden.

Waarom is het belangrijk dat kinderen leren samenwerken?

Samenwerken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Zowel de verstandelijke als sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd, wanneer kinderen samenwerken.
Bij het samenwerken speelt taal en communicatie een belangrijke rol. Actief gebruik van taal is nodig om kennis en begrip te laten ontstaan. Het denkproces van de helper wordt gestimuleerd, omdat deze zijn gedachtengang duidelijk onder woorden moet brengen en structureren.

Naast de verstandelijke ontwikkeling bevordert samenwerken ook de sociale ontwikkeling. Gedurende de basisschoolperiode breiden de sociale vaardigheden van kinderen zich geleidelijk uit en vindt ook een verfijning plaats.

Door de leerlingen op school de gelegenheid te bieden samen te werken, wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden en sociaal inzicht gestimuleerd.
Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te functioneren in het maatschappelijk leven. Het is een vaardigheid die in het algemeen zeer gewaardeerd wordt. Goed draaiende organisaties, of het nu een gezin, een bedrijf of een toneelvereniging is, zijn afhankelijk van mensen die goed kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

Waarom hebben we op school aandacht voor leren samenwerken?

Differentiatie: Het gaat bij deze werkvorm om de samenwerking tussen goede en minder goede leerlingen in tweetallen of in kleine groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. De zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, hulp en uitleg van de medeleerlingen. Ze doen mee als volwaardig lid van de groep. Er worden eisen aan hen gesteld, maar als het nodig is, weten ze dat ze op de hulp van anderen kunnen rekenen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen. Ook goede leerlingen profiteren van de samenwerking in een heterogene groep. Door anderen te helpen bereiken zij beheersing van de stof op een hoger niveau.

Effectieve leertijd: Een ander belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat de tijd dat de leerlingen werkelijk actief en geconcentreerd aan het werk zijn, toeneemt.
Pedagogisch klimaat: Als we kinderen stimuleren en leren met elkaar samen te werken, leveren we een belangrijke bijdrage aan het pedagogisch klimaat in de klas en op school. We beschouwen de school als een pedagogische gemeenschap van volwassenen en kinderen, waarin de kinderen niet alleen leren van volwassenen, maar ook van elkaar. Op zo’n school is begrip en respect voor anderen, ook voor anderen die ‘anders’ zijn. We geven iedereen een kans en stimuleren en helpen elkaar.

Hoe werkt het in de praktijk?

U kunt bijvoorbeeld in een groep twee kringen zien staan. Een “binnen- en een buitenkring”. De leerlingen staan met de gezichten naar elkaar toe.
Misschien vertellen ze op dat moment wel aan elkaar wat ze het afgelopen weekend hebben gedaan. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze elkaar vertellen wat hun mening is over een bepaald onderwerp.

Na een minuut draait bv. de buitenkring 2 plaatsen verder, waardoor elke leerling weer tegenover een andere leerling staat. Zo kan in korte tijd elke leerling zijn woordje doen, heeft iedereen een aantal meningen gehoord , iedereen is actief bezig geweest en ze hebben elkaar weer wat beter leren kennen.

Op een ander moment ziet u misschien de hele groep in teams van 4 samenwerken. Het kan zijn dat ze op dat moment om de beurt een woord opschrijven waar ze aan moeten denken bij bv. het onderwerp ‘prehistorie’. Op die manier activeren ze hun voorkennis over een te behandelen onderwerp. Maar het kan ook zijn dat ze om de beurt een woord opschrijven van een bepaalde spellingafspraak die ze voor die week aan het oefenen zijn.

We kennen in groep 3 t/m 8 de volgende structuren: mix en koppel, tafelrondje, tweegesprek, tweegesprek op tijd, tweetal-coach, twee vergelijk, zoek de valse en zoek iemand die. In groep 1 en 2 richten we ons op de wat makkelijker structuren bijv. een tweepraat, denken-delen-uitwisselen, zoek iemand die, mix en koppel en binnen- buitenkring.

Godsdienst
Op onze school werken we met de methode ‘Trefwoord’. Er wordt vanuit de dagelijkse praktijk een link gelegd naar de verhalen uit de Bijbel en andersom. De methode maakt veel gebruik van symbolen en beeldtaal. Iedere 2 à 3 weken komt er een ander thema aan de orde. Verder kenmerkt de methode zich door o.m.: een digitale kalender met afbeeldingen die iedere keer een aspect van het thema aan de orde stelt, veel liedjes, drama en andere goede verwerkingsvormen. We gebruiken de methode 3 à 4 keer per week 15 à 20 minuten.

Wat leren onze kinderen in groep 1 en 2?
Ondanks dat de groepen 1 en 2 gewoon tot het reguliere basisonderwijs behoren, verschilt de aanpak in deze groepen toch óók behoorlijk met de overige 6 groepen. Leren gebeurt vooral door spelen en ontdekken. Dit is ook één van de redenen waarom de kleuterklassen er zo anders uit zien dan de andere lokalen.

Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, op de gang en natuurlijk buiten op het schoolplein. De (kleine) kring neemt hierbij elke dag weer een belangrijke plaats in, vooral tijdens de inloop.
Er is elke dag een vrije inloop in groep 1. Dit houdt in dat uw kind, wanneer zij of hij op school komt, niet in de kring hoeft te gaan zitten, maar een werkje uit de kast mag pakken. U kunt uw kind tussen 8.15 uur en uiterlijk 8.30 uur op school brengen. Gedurende deze ‘inlooptijd’ bent u van harte welkom om nog even met uw kind mee te spelen. Na 8.30 uur spelen de kinderen nog een kwartiertje zonder ouders door en heeft de leerkracht tijd voor de kleine kring. In groep 2 is er op maan- en donderdag een vrije inloop. Na de inloop ruimen we op en openen de dag gezamenlijk in de kring.

Op onze school werken we met een homogene groep 2 en één groep(en) 0/1. Vanaf januari/ februari van ieder jaar werken we met een instroomgroep.

Naast de sociale vaardigheden willen wij de kinderen ook andere vaardigheden aanleren. U kunt hierbij denken aan spel en beweging, expressieactiviteiten zoals muzikale, dramatische en beeldende vorming. Al deze ontwikkelingsgebieden worden geregeld in een thema gegoten. We leggen relaties met het alledaagse leven, met thema’s als ‘mijn familie en ik’ en ‘de seizoenen’, maar ons uitgangspunt is toch vooral om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen met thema’s als ‘buiten spelen’ en ‘sprookjes’. Door in te springen op de behoeftes van de kinderen raken kinderen ontzettend enthousiast en zullen daardoor op een plezierige manier dingen leren. Onze taak is het om de kinderen een veilige en leerrijke omgeving te bieden. Een omgeving waarin de kinderen gestimuleerd worden en op deze manier zo optimaal mogelijk met hun eigen ontwikkeling bezig zijn.

In groep (1 en) 2 staat de taal- en rekenontwikkeling meer centraal. Deze ontwikkelingsgebieden komen in de thema’s van Onderbouwd, op een voor de kinderen zeer praktische wijze aan bod. Zo moeten er bij een thema als ‘het restaurant’ natuurlijk menu’s worden uitgeschreven, er worden telefonisch afspraken gemaakt, er wordt geld geteld, etc. In de kring worden taal- en rekenactiviteiten aangeboden. Inoefenen en controle gebeurt tijdens het spelen en leren.

Naast deze thematische aanpak gebruiken we ook ontwikkelingsmaterialen en methodes zoals ‘Schatkist’ en ‘Schrijfdans’ en in groep 2 ‘Pennenstreken’. Deze methodes sluiten goed aan op de methodes in groep 3. Ook de computerprogramma’s ‘Schatkist rekenen en taal’ worden ingezet. Daarnaast ook de programma’s ‘Bas gaat digitaal’ en ‘Woordenstart’.

De taalvorming verdient extra aandacht omdat dit de basis is voor heel veel andere gebieden. In groep 2 wordt dan ook gebruik gemaakt van de lees-, schrijf-, luister- en rekenhoek waarin de kinderen naar hartenlust kunnen experimenteren met letters en het maken van woordjes én wegen en meten. Ook wordt er gewerkt met Villa Letterpret. In groep 2 bieden we vanaf januari letters aan met behulp van de methodiek van José Schraven. Op deze manier proberen we de kleuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar groep 3. Zo wordt er in groep 3 ook gewerkt in hoeken en wordt er, vooral in het begin, voldoende tijd vrij gemaakt om nog eens gewoon lekker te kunnen spelen.

Aan het eind van groep 2 (april/ mei) wordt besproken of een kind naar groep 3 kan. We kijken hierbij naar de lees-, reken- en schrijfvoorwaarden maar zeker ook naar de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied van het kind. Ook een goede werkhouding is van belang. We vinden het belangrijk dat een kind pas naar groep 3 gaat als het daar echt aan toe is.

Vooral in de jongste groepen staat het ontwikkelen van een persoonlijkheid centraal. Hierbij zijn respect, normen en waarden de belangrijkste aspecten. Daarnaast moet een kind leren om in een groep te functioneren; kinderen leren met elkaar om te gaan, rekening met elkaar te houden en elkaar te helpen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat gevoel van veiligheid bij de kinderen hiervoor noodzakelijk is. Persoonlijke aandacht, het hanteren van regels en gesprekjes met leerlingen staan hierbij centraal.

De groepen 1 en 2 gymmen 1 keer in de week in de spelzaal.

Rapportage 1/2

In de kleutergroepen houdt de leerkracht, met behulp van observatie- en registratiekaarten, de ontwikkeling van kinderen bij. Deze ontwikkeling wordt vervolgens beschreven in een kleuterrapport. Dit is niet een rapport met cijfers maar een verslag aan ouders waarin de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkelingen van het kind beschreven worden.

Het rapport wordt in groep 2 één of twee keer per jaar tijdens de gespreksavonden in februari en eventueel in juni met de ouders besproken. In groep 1 is dit afhankelijk van het moment van instroom van de leerling. De leerlingen van de instroomgroep krijgen een ‘instroomverslag’ mee en de juffen komen op huisbezoek. In oktober/ november zijn de eerste oudergespreksavonden. Dan wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.

Wat leren onze kinderen in groep 3?

Aanvankelijk lezen
Op onze school merken wij de laatste jaren dat de aandacht voor beginnende geletterdheid ook in de kleutergroepen toeneemt. In groep 2 zitten steeds vaker kinderen die al zelfstandig klankzuivere woorden kunnen lezen. Omdat we deze snelle leerlingen niet af willen remmen maar ook de zwakkere leerlingen niet te kort willen doen hebben we gekozen voor de methode ‘Veilig Leren Lezen’. De leerlingen werken ook met het computerprogramma van deze methode.

De methode werkt met drie verschillende niveaugroepen: de maan- ster- en de zongroep. De maangroep is de groep kinderen die start met leren lezen, kinderen met een normale leesontwikkeling. Binnen deze maangroep kan men ook inspelen op verschillende niveaus, de zogenaamde ster- en raketgroep. De stergroep is voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. In de zongroep zitten kinderen die al een volledige letterkennis hebben en de klankzuivere woorden niet alleen correct, maar ook vlot kunnen lezen.

Elke kern(thema) begint met een ankerverhaal (startverhaal) waarmee het thema van de kern geïntroduceerd wordt. De zongroep blijft deel uitmaken van de grote groep. Zij doen mee met de introductie van de thema’s, alle taalactiviteiten en de afronding. Deze kinderen werken alleen wat vaker zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes, net als de kinderen in de maangroep, maar dan wel met leerstof op hun niveau. De maangroep doet mee met de klassikale uitleg.

Tijdens de lessen maken we gebruik van verschillende uitnodigende materialen en hulpmiddelen. Denk hierbij aan het gebruik van wandplaten, structureerstroken, letterkaarten, woorddozen, klikklakboekjes, werkboekjes, leesboekjes en niet te vergeten de computer, waarop de kinderen zelfstandig de taal- en leesoefeningen kunnen doen. Bij alle 12 kernen, die we in groep 3 doorwerken, hebben we ook taal- en leesspelletjes waar de kinderen gedifferentieerd (op eigen niveau) mee bezig kunnen gaan.
Als extra ondersteuning naast de methode ‘Veilig Leren Lezen’ maken we gebruik van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van José Schraven. Met behulp van deze methodiek leren de kinderen de letters met een ondersteunend gebaar en klank.

In het komende jaar werken we met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen (KIM-versie) Deze methode is naast het ontwikkelen van het technisch lezen ook gericht op het leesplezier van onze leerlingen. Op deze manier leggen we in groep 3 een stevig fundament voor het ontwikkelen van taal en lezen.

Wat leren onze kinderen in groep 4 t/m 8?

Taal
Taal is een instrument, dat kinderen in bijna alle dagelijkse situaties nodig hebben. Het gaat hierbij niet alleen om foutloos schrijven. Taal en houding (non-verbaal) is een vorm van communicatie. We hebben dan ook veel aandacht voor spreken en luisteren, zoals bijvoorbeeld tijdens een boekpresentatie. Vanaf 2016-2017 gebruiken we de taalmethode ‘Staal’ in de groepen 4 t/m 8. Daarnaast is er aandacht voor spreekbeurten, boekenbabbels, werkstukken en de kinderboekenweek. Als spellingmethode voeren we Staal ook voor de groepen 4 t/m 6 in. De groepen 7 en 8 werken nog met de spellingsmethode Taal op Maat. (zij zijn gewend aan de spellingesregels van de oude methode).
Lezen is een vorm van taal die op onze school veel aandacht krijgt. De methode Estafette, Nieuwsbegrip en methodieken als duo- en tutorlezen en theaterlezen worden hierbij gebruikt. De methode ‘Connect’ en/of ‘RALFI’ wordt in groep 3 ingezet als de herfstsignalering daar aanleiding toe geeft.
We gebruiken computerprogramma’s voor spelling: Staal (Taal op Maat voor groep 7 en 8) en Bloon.

Rekenen/wiskunde
We werken met de nieuwe versie van Wereld In Getallen. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elk kind krijgt hierdoor gegarandeerd een goede rekenbasis. De nieuwe methode bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus. De methode voldoet volledig aan de referentieniveaus. Uiteraard gebruiken we ook dit computerprogramma.

<strong>Engels:
De afgelopen twee jaren hebben we gewerkt met de methode Take it easy. De methode bevalt uitstekend. Het is dé baanbrekende digibordmethode om Engels te geven in groep 1 t/m 8. Take it easy is geen digitale afgeleide van een werkboek, maar heeft het digibord als uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van de interactiviteit in de groep. Dankzij de native speaking co- teachers leren de leerlingen correct Engels. Alle digiteachers zijn native speakers en presenteren via het digibord de lessen vol enthousiasme aan uw leerlingen. In perfect Engels presenteren zij de lessen en vertellen zij wat de leerlingen gaan doen. Binnen deze methode kan goed worden gedifferentieerd.

Wereldoriënterende vakken
We willen bereiken, dat onze kinderen een zekere mate van inzicht krijgen in en zich bewust worden van de wereld om hen heen. In de groepen 5 t/m 8 werken we dit jaar voor het eerst met een biologie (digi)methode ‘Natuurzaken’. Vanaf groep 5 gebruiken we de digitale aardrijkskundemethode ‘Wereldzaken’ en de geschiedenismethode ‘Tijdzaken’. Voor de overige groepen zijn er ideeënboeken.
Geestelijke stromingen, gezond gedrag en sociale redzaamheid zijn verspreid ondergebracht bij andere vakken. Zo komt geestelijke stromingen ook voor binnen Trefwoord, gezond gedrag binnen biologie en Leefstijl en sociale redzaamheid binnen KiVa, Trefwoord en Leefstijl.

Expressieactiviteiten
We vinden het belangrijk dat kinderen naast de ‘leervakken’ ook mogelijkheden krijgen om creatief bezig te zijn. Naast de kunstzinnige vorming, waarover u in deze gids meer kunt lezen, besteden we aandacht aan tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muzikale vorming. Voor deze vakken wordt in de groepen 3 t/m 8 de methode ‘Moet je doen’ gebruikt. Dit jaar gaan we werken de nieuwe methode Laat maar zien. Dit is een methode voor traditionele onderdelen voor tekenen, handvaardigheid en textiel. Maar bevat ook ‘moderne’ lessen op het gebied van kunst-, erfgoed- en mediaeducatie.

Computeronderwijs
Iedere leerkracht in de diverse groepen heeft 2 á 4 computers in zijn/haar klas. Ook beschikt iedere leerkracht over een digibord. De school beschikt tevens over een computerlokaal, waar leerlingen al dan niet onder begeleiding van onze ICT-medewerker, of de eigen juf of meester kunnen computeren. Ook zetten wij tablets in o.a. tijdens zelfstandig werken.
Wij maken gebruik van Deklas.3 van Heutink ICT, een speciaal ontwikkelde gebruikersomgeving die optimale veiligheid garandeert tijdens het gebruik van internet door de leerlingen. Deklas.3 maakt gebruik van een filter dat zoveel mogelijk voorkomt dat leerlingen met ongewenste zaken worden geconfronteerd.

In groep 4 leren de kinderen het programma ‘Spelen met de computer’. In groep 5 leren de kinderen het programma ‘Werken met de computer’. In groep 6 leren de kinderen ‘Powerpoint’ en Word deel 1. In groep 7 wordt er ‘Veilig Internet’ geleerd en Word deel 2. In groep 8 leren de kinderen op een speelse wijze programmeren met het programma Kodu Game Lab. Het is een spel waarbij niet het spelen maar het creëren van spelen centraal staat. Met Kodu ontwerp je je eigen spelwereld en spelregels.
De vaardigheden die nodig zijn voor het werken met deze programma’s worden (merendeels) aangeleerd met de methode Aabeecee Digitaal van ‘Instruct’.

Vanaf het cursusjaar 2017-2018 verwerken onze leerlingen uit groep 5 t/m 8 hun leerstof digitaal voor rekenen en Engels, na een goede instructie van de leerkracht. We schaffen 70 chromebooks en 2 laptopkarren aan. Dit leidt tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces. Zo krijgen de leerlingen gelijk feedback op hun antwoorden en kan de leerkracht direct zien in het dashbord of de leerlingen de leerstof beheersen.

Verkeersdiploma
In groep 7 wordt in de maand april het schriftelijk verkeersexamen afgenomen. Dit is een examen dat landelijk afgenomen wordt en is opgesteld door 3VO. In de maand mei of juni volgt het praktische (fiets)gedeelte, dat door een commissie uit onze eigen woonplaats is voorbereid.

Kunstzinnige vorming
We zijn gestart met de uitwerking van ons cultuurbeleidsplan. Hier is ook een subsidie voor beschikbaar vanuit het rijk welke we gericht inzetten. Activiteiten die we doen zijn bijv. een stadswandeling in Deventer, het bijwonen van een toneelvoorstellingen en het blote voetenpad. Meestal hebben we ook jaarlijks een groot schoolproject.

Uiteraard verzorgen onze leerkrachten binnen het vakgebied dramatische vorming, ook eigen lessen in hun groep. De vakken tekenen, drama, handvaardigheid en muziek vallen ook binnen dit reguliere pakket.

Techniek
Wetenschap en Techniek neemt een belangrijke plaats in onze
samenleving. Techniek is overal aanwezig, we gebruiken het dagelijks en veel beleidsbeslissingen worden genomen op basis van resultaten en onderzoek. We rekenen erop, we kunnen niet meer zonder. De kinderen van nu zullen deze wereld vol wetenschap en techniek straks gaan onderhouden en verder ontwikkelen.
Kinderen zullen nu en ook later, als volwassene, onderzoekend in de wereld moeten staan: nieuwsgierig, kritisch, vragend en betrokken.

Wetenschap en techniek is daarom een belangrijk en rijk leerdomein voor ons basisonderwijs. Het laat kinderen de wereld van techniek en van onderzoek doen zelf ervaren. Kinderen ontdekken in die wereld nieuwe dingen, ze ontwerpen zelf oplossingen voor een probleem en hun belangstelling voor het domein wordt vergroot.
Dit kan het beste op jonge leeftijd beginnen. Jonge kinderen zijn van nature ondernemend en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze genieten van de verrassende verschijnselen die ze waarnemen en stellen zelf prikkelende vragen. Goed onderwijs in wetenschap en techniek kenmerkt zich door een spel van vragen en uitzoeken, door een mix van denken en doen en door een goed doordachte aansluiting bij de leefwereld, talenten en vragen van kinderen.

Daarom heeft onze school gekozen voor de volgende invulling:

  • Per jaar geven we vijf lessen techniekonderwijs, waarvan minimaal twee lessen uit de techniektorens en twee lessen ontwerpend en onderzoekend leren.
  • In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen drie lessen 3D-printen.
  • Tijdens Acadin worden ook lessen onderzoekend leren gegeven.
  • Tijdens de talentochtenden is er ook ruimte voor techniek. (virtual reality, mindstorms, klooikoffers)
  • Verder nemen we deel aan techniekexcursies: techniekdag groep 6 en 7 en Zabukifestival.

Gymnastiek
In de groepen 4 t/m 8 worden de gymlessen 2 keer per week gegeven door de eigen groepsleerkracht. Wij hebben gediplomeerde gymleerkrachten die de lessen verzorgen. In groep 3 gymmen we 1 keer in de week en spelen we 1 keer op het schoolplein of maken we gebruik van de spelzaal.

Sociaal en emotionele ontwikkeling
Wij zijn in het schooljaar 2010-2011 begonnen met het invoeren van de methode
Leefstijl
. Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Het omvat een scala van vaardigheden zoals samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en groepsdruk. Ook komen media- educatie en gezondheidsvaardigheden aan bod. Allemaal essentiële vaardigheden die voor kinderen onmisbaar zijn om goed te kunnen functioneren: thuis, op school en later als volwassenen in de samenleving. Leefstijl legt hiermee de basis voor sociale weerbaarheid en wil bevorderen dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen.

In groep 1 t/m 8 werken wij met dezelfde thema’s, iedere groep op zijn eigen niveau. Kinderen krijgen werkboekjes aan het einde van het jaar mee naar huis zodat ouders op de hoogte blijven van waar de kinderen mee bezig zijn en actief een bijdrage kunnen leveren een de ontwikkeling van hun kind(eren). Leefstijl kent 6 thema’s:

1. De groep? Dat zijn wij! sfeer in de groep
2. Praten en luisteren communicatie
3. Ken je dat gevoel? gevoelens
4. Ik vertrouw op mij! zelfvertrouwen
5. Iedereen anders, allemaal gelijk diversiteit
6. Lekker gezond gezondheidsvaardigheden

Sinds de invoering van KiVa hebben we de keus gemaakt om een combinatie te maken van lessen van KiVa en Leefstijl in de groepen 1 t/m 4 en groep 7 en 8. In groep 5 en 6 worden alleen KiVa lessen gegeven omdat dit de groepen zijn waar het pesten met name begint.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen